ខ និងលក្ខខណ្ឌ អ្នកផ្ញើ

សូមអានខ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ ខ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអ្នក (“អ្នកផ្ញើ”) និងធនាគារវឌ្ឍនៈ អាស៊ីចំកាត់ (“ធនាគារ”) អំពីសេវាផ្ទេរប្រាក់ MoneyGram (“សេវាកម្ម”)។

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ និងសេវាកម្មនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផ្ញើ ធ្វើការផ្ញើប្រាក់ (“ការផ្ទេរប្រាក់”) ទៅកាន់បុគ្គលម្នាក់ (“អ្នកទទួល“) នៅតាមទីតាំង MoneyGram ណាមួយដែលមានវត្តមានជុំវិញពិភពលោក និងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទទួល (i) ទទួលសាច់ប្រាក់នៅតាមទីតាំងសេវាផ្ទេរប្រាក់ MoneyGram (សេវាកម្ម“ទទួលសាច់ប្រាក់”) ឬក៏ប្រសិនបើមាន (ii) ទទួលប្រាក់ចូលក្នុងគណនីធនាគាររបស់អ្នកទទួល (សេវា“ដាក់ប្រាក់ចូលគណនីធនាគារ”)។

 1. អ្នកផ្ញើបញ្ជាក់ថា ព័ត៌មានដែលផ្តល់ជូន ជាព័ត៌មានពិត និងត្រឹមត្រូវ ហើយធនាគារនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការពន្យារពេល, ការអាក់ដំណើរការ, និងការលុបចោលណាមួយបណ្តាលមកពីការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវ និង/ឬមិនច្បាស់លាស់របស់អ្នកផ្ញើឡើយ។
 2. អ្នកផ្ញើធានាថា ឈ្មោះបើកចូល(username), លេខសម្ងាត់ (PIN), ពាក្យសម្ងាត់របស់ខ្លួន និងព័ត៌មានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណផ្សេងៗទាំងអស់ដែលចាំបាច់សម្រាប់ប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ធនាគារ ABA មិនត្រូវបានបង្ហាញ ឬប្រាប់ដល់ភាគីទីបីឡើយ។
 3. អ្នកផ្ញើបញ្ជាក់ថា ខ្លួនកំពុងតែប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទសម្រាប់តែប្រតិបត្តិការផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនធ្វើប្រតិបត្តិការណាមួយជំនួសឲ្យភាគីទីបីឡើយ។
 4. អ្នកផ្ញើអនុញ្ញាតឲ្យធនាគារពន្យារពេល, ព្យួរ, ឬបញ្ឈប់ការផ្ទេរប្រាក់នេះ ប្រសិនបើធនាគាររកឃើញថា ការផ្ទេរប្រាក់នេះអាចពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់ និង/ឬរំលោភបំពានច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិជាតិ ឬអន្តរជាតិណាមួយ។
 5. អ្នកផ្ញើធានាថា ការផ្ទេរប្រាក់នេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយ និង/ឬការសម្អាតប្រាក់ និង/ឬហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មឡើយ។ ធនាគារមានសិទ្ធិបដិសេធ ឬពន្យារពេលប្រតិបត្តិការណាមួយរបស់អ្នកទទួល ប្រសិនបើចាំបាច់ ដើម្បីអនុវត្តវិធានប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់/ស្គាល់អតិថិជន។
 6. អ្នកផ្ញើធានាថាផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែម និង/ឬឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរប្រាក់នេះ ប្រសិនបើធនាគារស្នើសុំនោះ។
 7. អ្នកផ្ញើអនុញ្ញាតឲ្យធនាគារដកប្រាក់ពីគណនីរបស់ខ្លួនសម្រាប់ចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរ និងចំនួនទឹកប្រាក់សម្រាប់ទូទាត់ថ្លៃសេវាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរ។
 8. អ្នកផ្ញើបានយល់ និងបញ្ជាក់ថា ថ្លៃសេវា និងអត្រាប្តូរប្រាក់ នឹងត្រូវផ្ដល់ដោយសេវាផ្ទេរប្រាក់ MoneyGram ហើយ អត្រាប្តូរប្រាក់ស្តង់ដាររបស់សេវាផ្ទេរប្រាក់ MoneyGram នឹងត្រូវអនុវត្តដើម្បីដំណើរការការផ្ទេរប្រាក់ជារូបិយប័ណ្ណបរទេស។
 9. ប្រសិនបើប្រាក់ផ្ទេរមិនត្រូវបានទទួលក្នុងរយៈពេល 45 ថ្ងៃ MoneyGram អាចគណនាឡើងវិញនូវចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានប្តូរនៅពេលទទួលប្រាក់នោះ ដោយប្រើអត្រាប្តូរប្រាក់ជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទទួល។ ក្នុងករណីនេះ ចំនួនទឹកប្រាក់ជាដុល្លារអាមេរិក អាចនឹងខុសពីចំនួនដែលបានផ្ញើ។
 10. ការផ្ទេរប្រាក់នឹងត្រូវធ្វើឡើងសម្រាប់តែគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួន ឬលក្ខណៈបុគ្គលប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមានប្រតិបត្តិការលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មណាមួយត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើយ។ សេវាផ្ទេរប្រាក់ MoneyGram ឬធនាគារ មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ណាមួយបណ្តាលមកពីការផ្ទេរប្រាក់សម្រាប់គោលបំណងវិនិយោគ ឬអាជីវកម្ម ឬសម្រាប់ការទិញទំនិញ ឬសេវាកម្មនានាឡើយ។
 11. សេវាកម្មនេះ មិនអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ជំនួសភាគីទីបី ឬល្បែងស៊ីសង និងសកម្មភាពខុសច្បាស់ណាមួយឡើយ។ អ្នកផ្ញើបានយល់ និងបញ្ជាក់ថា ប្រសិនបើខ្លួនធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ទៅឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ដែលឆបោកខ្លួន ឬអ្នកដែលមិនបានបំពេញតាមកាតព្វកិច្ច នោះធនាគារ និង MoneyGram នឹងមិនទទួលខុសត្រូវឡើយ។
 12. ធនាគារអាចផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌទាំងនេះពីមួយពេលទៅមួយពេលដោយមាន ឬមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។
 13. ធនាគារអាចបង្ហាញនូវព័ត៌មានអំពីការផ្ទេរប្រាក់នេះដល់ភាគីទីបីដោយអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រួមមានប៉ុន្តែមិនកម្រិតចំពោះ ការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការ, ការស៊ើបអង្កេត, និងបទប្បញ្ញត្តិនានា។ អ្នកផ្ញើក៏បានយល់ និងឯកភាពផងដែរថា ព័ត៌មានអំពីការផ្ទេរប្រាក់របស់ខ្លួន ត្រូវតែមាន ដើម្បីផ្ដល់ជូនសេវាផ្ទេរប្រាក់ MoneyGram ហើយថា ព័ត៌មាននេះអាចត្រូវបង្ហាញដល់ភាគីទីបី ដោយអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិនានា និងបទប្បញ្ញត្តិរបស់ប្រទេសដែលប្រតិបត្តិការសេវាផ្ទេរប្រាក់ MoneyGram។
 14. ធនាគារមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះពន្ធអាករ និងចំណាយផ្សេងៗដែលអាចកើតមាននៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរប្រាក់នេះឡើយ។
 15. សេវាផ្ទេរប្រាក់ MoneyGram ឬធនាគារ នឹងមិនទទួលខុសត្រូវណាមួយឡើយ សម្រាប់ការយឺតយ៉ាវ ឬការមិនប្រគល់ប្រាក់ ដោយសារតែកំហុស ឬការពន្យារពេលណាមួយដែលកើតឡើងដោយសារការបញ្ជូនសារអេឡិកត្រូនិក, ការខូចឧបករណ៍, ឬប្រព័ន្ធ កូដកម្មដែលហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់សេវាផ្ទេរប្រាក់ MoneyGram ឬធនាគារ ឬព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនច្បាស់លាស់ណាមួយដែលផ្តល់ដោយអ្នកផ្ញើ ឬអ្នកទទួល ។
 16. ធនាគារ និងសេវាផ្ទេរប្រាក់ MoneyGram អាចដាក់កម្រិតមួយចំនួន ដូចជា កម្រិតក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ, ក្នុងមួយខែ, ឬសម្រាប់អតិថិជនម្នាក់ ជាដើម។ ការដាក់កម្រិតទាំងនេះអាចផ្លាស់ប្តូរពីមួយពេលទៅមួយពេលដោយមាន ឬមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។
 17. សេវាផ្ទេរប្រាក់ MoneyGram អាចបដិសេធមិនផ្ញើប្រាក់ ឬមិនអនុញ្ញាតឲ្យទទួលយកប្រាក់ ប្រសិនបើពួកគេជឿជាក់ដោយសមហេតុផលថា៖ (ក) តាមរយៈការធ្វើដូច្នេះ ពួកគេអាចរំលោភបំពានច្បាប់, បទប្បញ្ញត្តិ, ក្រម ឬកាតព្វកិច្ចផ្សេងៗដែលអនុវត្តចំពោះពួកគេ (ខ) ការធ្វើដូច្នេះអាចធ្វើឲ្យពួកគេទទួលរងនូវវិធានការពីរដ្ឋាភិបាល ឬនិយតករ ឬ (គ) ការផ្ទេរប្រាក់នេះអាចពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពក្លែងបន្លំ ឬសកម្មភាពខុសច្បាប់។
 18. ក្នុងករណីមានការកែប្រែ ឬការបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការ អ្នកផ្ញើនឹងមិនឲ្យធនាគារទទួលខុសត្រូវចំពោះការទាមទារ, បណ្តឹង, នីតិវិធី, ការទទួលខុសត្រូវ, ការអះអាង, ការខូចខាត, ការបាត់បង់, ថ្លៃទូទាត់, និងចំណាយណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការកែប្រែ ឬការបញ្ឈប់នោះឡើយ។ ប្រតិបត្តិការអាចត្រូវបានបញ្ឈប់ មុនពេលអ្នកទទួល ធ្វើការដកប្រាក់ ឬទទួលប្រាក់នោះ និងអាស្រ័យលើការយល់ព្រមពី MoneyGram។
 19. អ្នកផ្ញើបានយល់ និងឯកភាពថា ថ្លៃសេវាមួយចំនួននឹងមិនអាចបង្វិលសងវិញបានឡើយ។ អ្នកផ្ញើក៏បានយល់ផងដែរថា សម្រាប់សេវាដាក់ប្រាក់ចូលគណនីធនាគារ អ្នកទទួលអាចនឹងទូទាត់ថ្លៃសេវា និងបន្ទុកដោយខ្លួនឯង ដែលមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ MoneyGram ឬធនាគារឡើយ។
 20. ធនាគារនឹងប្រគល់ប្រាក់ផ្ទេរ ទៅឲ្យអ្នកផ្ញើវិញ បន្ទាប់ពីទទួលបានប្រាក់នោះពីសេវាផ្ទេរប្រាក់ MoneyGram ប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកផ្ញើបានយល់ និងឯកភាពថា ធនាគារអាចនឹងគិតថ្លៃសេវារបស់ខ្លួន ហើយអត្រាប្តូរប្រាក់ដែលបានអនុវត្តរួចនៅពេលផ្ញើ អាចនឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរ ដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ទទួលបានមកវិញ នឹងមានចំនួនតិចជាងចំនួនដែលបានផ្ញើ។
 21. នៅពេលដំណើរការផ្ទេរប្រាក់ត្រូវបានបំពេញរួចរាល់ អ្នកផ្ញើត្រូវតែផ្តល់លេខយោងសេវាផ្ទេរប្រាក់ MoneyGram (លេខសម្ងាត់ PIN) ទៅឲ្យអ្នកទទួល។ អ្នកផ្ញើត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការផ្ញើលេខយោង MoneyGram និងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការរក្សាការសម្ងាត់លេខយោងនោះ ដោយមិនត្រូវបង្ហាញដល់ភាគីទីបីណាមួយឡើយ។ ធនាគារមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ណាមួយដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវ ឬ ការបង្ហាញលេខយោងសេវាផ្ទេរប្រាក់ MoneyGram ឬព័ត៌មានប្រតិបត្តិការដែលត្រូវបានអ្នកផ្ញើ ឬអ្នកទទួលធ្វើឲ្យលេចធ្លាយដល់ភាគីទីបី។