ខ និងលក្ខខណ្ឌ អ្នកទទួល

សូមអានខ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ ខ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងអ្នក (“អ្នកទទួល”) និងធនាគារវឌ្ឍនៈ អាស៊ីចំកាត់ (“ធនាគារ”) អំពីសេវាផ្ទេរប្រាក់ MoneyGram (“សេវាកម្ម”)។

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ និងសេវាកម្មនេះ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទទួលប្រាក់ផ្ទេរ (“ការផ្ទេរប្រាក់”) ដែលបានផ្ញើជូនអ្នកដោយបុគ្គល (“អ្នកផ្ញើ”) ពីទីតាំង MoneyGram ណាមួយដែលមានវត្តមានជុំវិញពិភពលោក។

សេវកម្មនេះបង្កើតឡើងសម្រាប់តែគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួន ឬលក្ខណៈបុគ្គលប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមានប្រតិបត្តិការ លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មណាមួយត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើយ។

ប្រាក់ផ្ទេរ ត្រូវបានផ្ញើមកកាន់អ្នក ជារូបិយប័ណ្ណមួយ និងចំនួនទឹកប្រាក់កំណត់ជាក់លាក់ដោយអ្នកផ្ញើ។

 1. ធនាគារនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការពន្យារពេល, ការមិនដំណើរការ, និងការលុបចោលណាមួយដែលបណ្តាលមកពីព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវ និង/ឬមិនច្បាស់លាស់របស់អ្នកទទួល ឬអ្នកផ្ញើ។
 2. អ្នកទទួលធានាថា ឈ្មោះបើកចូល (username), លេខសម្ងាត់ (PIN), ពាក្យសម្ងាត់របស់ខ្លួន និងព័ត៌មានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណចាំបាច់ផ្សេងៗទាំងអស់សម្រាប់ប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ធនាគារ ABA មិនត្រូវបានបង្ហាញឬប្រាប់ឲ្យភាគីទីបីដឹងឡើយ។
 3. អ្នកទទួលបញ្ជាក់ថា ខ្លួនកំពុងតែប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ធនាគារ ABA សម្រាប់ប្រតិបត្តិការផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនធ្វើប្រតិបត្តិការណាមួយជំនួសឲ្យភាគីទីបីឡើយ។
 4. អ្នកទទួលបានយល់យ៉ាងច្បាស់ថា ធនាគារអាចនឹងពន្យារពេល, ព្យួរ, ឬបញ្ឈប់ការផ្ទេរប្រាក់ ប្រសិនបើធនាគាររកឃើញថា ការផ្ទេរប្រាក់នេះអាចពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់ និង/ឬរំលោភបំពានច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិជាតិ ឬអន្តរជាតិណាមួយ។
 5. អ្នកទទួលធានាថា ការផ្ទេរប្រាក់នេះមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយ និង/ឬការសម្អាតប្រាក់ និង/ឬហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មឡើយ។ ធនាគារមានសិទ្ធិបដិសេធ ឬព្យួរប្រតិបត្តិការណាមួយរបស់អ្នកទទួល ប្រសិនបើចាំ បាច់ដើម្បីអនុវត្តតាមវិធានប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់/ស្គាល់អតិថិជន។
 6. អ្នកទទួលធានាថានឹងផ្តល់ព័ត៌មាន និង/ឬឯកសារបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរប្រាក់នេះ ប្រសិនបើធនាគារស្នើសុំ។
 7. អ្នកទទួលត្រូវបញ្ចូលលេខយោង MoneyGram (លេខសម្ងាត់ PIN) និងព័ត៌មានសុពលភាពផ្សេងៗដើម្បីទទួលប្រាក់ផ្ទេរ។ ធនាគារ និងសេវាផ្ទេរប្រាក់ MoneyGram នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ណាមួយដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវ ឬដោយសារលេខយោង MoneyGram (លេខសម្ងាត់ PIN) ឬព័ត៌មានប្រតិបត្តិការនានាត្រូវបានអ្នកផ្ញើ ឬអ្នកទទួលធ្វើឲ្យលេចធ្លាយដល់ភាគីទីបី។
 8. អ្នកទទួល ទទួលស្គាល់ថា ក្នុងកាលៈទេសៈមួយចំនួន អ្នកផ្ញើ ឬសេវាផ្ទេរប្រាក់ MoneyGram អាចលុបចោលការផ្ទេរប្រាក់មកអ្នកទទួលនៅពេលណាមួយ មុនពេលប្រាក់នោះត្រូវបានដក ឬទទួល ហើយប្រសិនបើមានការបញ្ឈប់ បែបនេះ អ្នកទទួលនឹងមិនមានសិទ្ធិទទួលប្រាក់ផ្ទេរនោះឡើយ។
 9. សេវាកម្ម ឬលទ្ធភាពរបស់អ្នកទទួល ក្នុងការទទួលការផ្ទេរប្រាក់ ក៏អាចត្រូវបានពន្យារពេល, ដាក់កម្រិត, ឬមិនមានដោយអាស្រ័យលើសេវាកម្មដែលអ្នកផ្ញើបានជ្រើសរើស, ម៉ោងប្រតិបត្តិការរបស់ភ្នាក់ងារ, ចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរ, រូបិយប័ណ្ណ, ការប្រតិបត្តិតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ។ សេវាផ្ទេរប្រាក់ MoneyGram ឬធនាគារ នឹងមិនអនុវត្តការផ្ទេរឡើយ ប្រសិនបើសេវាផ្ទេរប្រាក់ MoneyGram ជឿជាក់ថា ការផ្ទេរប្រាក់នេះ ឬក៏សេវាកម្មនេះកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់តាមបែបណាមួយដែលរំលោភបំពានច្បាប់, បទប្បញ្ញត្តិ, ក្រមជាធរមាន, ឬក៏គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីរបស់សេវាផ្ទេរប្រាក់ MoneyGram រួមមានការពាក់ព័ន្ធណាមួយនឹងការក្លែងបន្លំ, ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់, ឬសកម្មភាពខុសច្បាប់ផ្សេងៗ។
 10. ធនាគារអាចផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌទាំងនេះពីមួយពេលទៅមួយពេលដោយមាន ឬមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។
 11. ធនាគារអាចបង្ហាញព័ត៌មានអំពីការផ្ទេរប្រាក់នេះដល់ភាគីទីបីដោយអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រួមមានជាអាទិ សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ, ការស៊ើបអង្កេត, និងបទប្បញ្ញត្តិនានា។
 12. ធនាគារមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះពន្ធអាករ និងចំណាយផ្សេងៗដែលអាចមាននៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរប្រាក់នេះឡើយ។
 13. សេវាផ្ទេរប្រាក់ MoneyGram ឬធនាគារ នឹងមិនទទួលខុសត្រូវណាមួយឡើយ សម្រាប់ការយឺតយ៉ាវ ឬការមិនប្រគល់ប្រាក់ ដោយសារតែកំហុស ឬការពន្យារពេលណាមួយដែលកើតឡើងដោយសារការបញ្ជូនសារអេឡិកត្រូនិក, ការខូចឧបករណ៍, ឬប្រព័ន្ធ កូដកម្មដែលហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់សេវាផ្ទេរប្រាក់ MoneyGram ឬធនាគារ ឬព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនច្បាស់លាស់ណាមួយដែលផ្តល់ដោយអ្នកផ្ញើ ឬអ្នកទទួល។
 14. ធនាគារ និងសេវាផ្ទេរប្រាក់ MoneyGram អាចដាក់កម្រិតមួយចំនួន ដូចជា កម្រិតក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ, ក្នុងមួយខែ, ឬសម្រាប់អតិថិជនម្នាក់ ជាដើម។ ការដាក់កម្រិតទាំងនេះអាចផ្លាស់ប្តូរពីមួយពេលទៅមួយពេលដោយមាន ឬមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។