បញ្ជីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ (សមាជិកបាគង)

Acleda Bank Prasac MFI Ltd.
AMK MFI Plc.Prince Bank
Bank for Investment and Development of Cambodia (BIDC Bank)Sathapana Bank
Cambodia Post Bank Speedpay Plc.
Canadia Bank TrueMoney Cambodia
Chip Mong Commercial Bank Vattanac Bank
Foreign Trade Bank (FTB Bank)WB Finance Co., Ltd.
Phillip BankWing Limited Specialised Bank
Phnom Penh Commercial Bank (PPCBank)