ប្រកាសឈ្មោះអ្នកឈ្នះ ចុងក្រោយ ពីកម្មវិធីប្រូម៉ូសិនរបស់ម៉ាស្ទ័រកាតផ្លាទីនៀម

01/Nov/2017

ប្រកាសឈ្មោះអ្នកឈ្នះ ចុងក្រោយ ពីកម្មវិធីប្រូម៉ូសិនរបស់ម៉ាស្ទ័រកាតផ្លាទីនៀមប្រកាសឈ្មោះអ្នកឈ្នះ ចុងក្រោយ ពីកម្មវិធីប្រូម៉ូសិនរបស់ម៉ាស្ទ័រកាតផ្លាទីនៀម

យើង​មាន​សេចក្តី​រីករាយ​ក្នុង​ការ​ប្រកាស​ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះ​ចុង​ក្រោយ​ពី​កម្មវិធី​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​របស់​ម៉ា​ស្ទ័​រកា​ត​ផ្លា​ទី​នៀម​។​ នេះ​គឺជា​អតិថិជន​ 25​នាក់​ បន្ថែម​ទៀត​ដែល​ឈ្នះ​ប័ណ្ណ​ទឹកប្រាក់​ 50​ដុល្លារ​ ហើយ​ក៏​ទទួល​បាន​កាត​ម៉ា​ស្ទ័​រកា​ត​ផ្លា​ទី​នៀម​របស់​គេ​ពី​ធនាគារ​ ABA​ផង​ដែរ​។​

​ប័ណ្ណ​ទឹកប្រាក់​នេះ​ អាច​ចាយ​បាន​តែ​នៅ​តាម​បណ្ដា​ហាង​ធំៗ​ ដូច​ជា​ Pedro,​ Charles​ &​ Keith,​ Lily,​ New​ Collection​ និង​ហាង​ Adidas​ ដែល​មា​នទី​តាំងនៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ និង​ខេត្តសៀមរាប​ ប៉ុណ្ណោះ​។​

​ខាងក្រោម​នេះ​ជា​ឈ្មោះ​អ្នក​ឈ្នះ​ចុង​ក្រោយ​ពី​កម្មវិធី​៖

ល.រឈ្មោះពេញល.រឈ្មោះពេញ
1LEANG PHINA14MOND DYSOPHEAK
2LY CHANRACHANA15TOUCH TITSYA
3MENG SOKUN16SIN SINOU
4TUN SAMNANG17CHHENG SOKNA
5TO VEASNA18YUN CHEAP HENG 
6KUOCH KIMHONG19CHAN SOKHAMEY
7CHET REASEY20DELI VIO
8EK KUNVEARY21GE VIN
9RUS LI22HARDY TAN
10SOM SOPHON23SIV VANNA
11LIM BUNNAING24MATTHEW MORTENSEN
12DETH MALINA25DIVOTSNA
13NG CHEONG SAIN

​ជា​ថ្មី​ម្តងទៀត​សូម​ចូលរួម​អបអរ​ដល់​អ្នក​ឈ្នះ​របស់​យើង​ ហើយ​អរគុណ​ចំពោះ​ការ​ប្រើប្រាស់​សេវា​ធនាគារ​របស់​យើង​!