មុខតំណែងទំនេរ

តើលោកអ្នកមានបំណងឈានទៅកាន់ជំហានបន្ទាប់សម្រាប់អាជីពការងាររបស់ខ្លួន ហើយស្វែងរក ការងារនៅ ក្នុងចំណោមធនាគារកម្រិតខ្ពស់ណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេ? សូមចូលរួម ជាមួយក្រុមដ៏មានទេព កោសល្យរបស់ធនាគារយើង និងធ្វើការប្រកួតប្រជែងថ្មីៗ! ធនាគារយើងខ្ញុំ សូមលើកទឹកចិត្តឱ្យលោកអ្នកដាក់ ពាក្យសុំ​នៅគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ បើទោះបីជាពុំទាន់មាន ការបើកជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីៗដែលមានបញ្ជាក់ជូន​ក៏ដោយ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកគិតថា លោកអ្នក​ សក្កិសមនឹងធនាគារយើងខ្ញុំនោះ ធនាគារយើងខ្ញុំនឹងរៀបចំមុខ តំណែងការងារមួយ សម្រាប់លោកអ្នក។

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមដាក់ប្រវត្តិរូបសង្ខេប​ រួមជាមួយលិខិតសម្តែង ចំណាប់អារម្មណ៍ ឥឡូវនេះ!

បច្ចុប្បន្ននេះ ធនាគារ ABA កំពុងស្វែងរក៖

  1. …………………
  2. …………………
  3. …………………