កម្ចីទាន់ចិត្ត

តើលោកអ្នកជាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូច ដែលកំពុងតែស្វែងរកឱកាសដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលមែនទេ? ដូច្នេះហេតុអ្វីអ្នកមិនដាក់សំណើរយកកម្ចីទាន់ចិត្តរបស់ធនាគារ ABA? អ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំយកកម្ចីទាន់ចិត្ត និងទទួលប្រាក់កម្ចីរហូតទៅដល់ 30,000ដុល្លារ ដែលមានអត្រាការប្រាក់ដ៏ទាក់ទាញ និងរយៈពេលសងរហូតទៅដល់ 6ឆ្នាំ។

អ្នកក៏អាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ចីហិរញ្ញប្បទានជាថ្មីប្រសិនបើអ្នកជាអតិថិជនកម្ចីបច្ចុប្បន្ន និងមានបំណងចង់ឲ្យលក្ខខណ្ឌនៃកម្ចីរបស់អ្នកប្រសើរជាងមុន។

លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារប្រាក់រៀល
ទំហំកម្ចី5,000 - 30,00020លាន - 120លាន
រយៈពេលកម្ចី5ឆ្នាំ រហូតដល់ 7ឆ្នាំ
វិធីទូទាត់សងមានច្រើនជម្រើស
រយៈពេលអនុគ្រោះទូទាត់ប្រាក់ដើមរហូតដល់ 3ខែ

ព័ត៌មានសំខាន់

ធនាគារសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌនានា ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនដល់អតិថិជនឡើយ។ ព័ត៌មានលម្អិតសូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាធនាគារ ABA ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬចូលមើលគេហទំព័រ www.ababank.com ឬទូរស័ព្ទមកលេខ +855 23 255 333

តើខ្ញុំត្រូវផ្តល់វត្ថុបញ្ចាំអ្វីខ្លះ?

អ្នកអាចផ្តល់វត្ថុបញ្ចាំមកដល់ធនាគារដូចតទៅ៖

ជាចាំបាច់ 

 • អចលនទ្រព្យ (ប្លង់រឹង ឬទន់)
 • លិខិតបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធអាជីវកម្ម

ជម្រើសផ្សេងៗ

 • អចលនទ្រព្យរបស់តតិយជន, របស់សហពាណិជ្ជនិងប័ណ្ណធានាពីធនាគារ
 • វត្ថុបញ្ចំាផ្សេងទៀត អាចចរចាជាមួយធនាគារបាន

លោកអ្នកពុំចាំបាច់ចុះបញ្ជីប្រាតិភោគលើប្លង់កម្មសិទ្ធិនៅសុរិយោដីទេសម្រាប់កម្ចីតិចជាង30,000ដុល្លារ!

អត្រាការប្រាក់ (ប្រចាំខែ)

កម្រិតកម្ចី (ដុល្លារ)ប្លង់រឹង1ប្លង់ទន់កម្មសិទ្ធិ (តូបអាជីវកម្ម)
>1,000 – 5,0001.3% ឡើង1.4% ឡើង1.5% ឡើង
>5,000 – 10,0001.2% ឡើង1.3% ឡើង1.4% ឡើង
>10,000 – 20,0001.13% ឡើង1.2% ឡើង1.3% ឡើង
>20,000 – 30,0001.11% ឡើង1.15% ឡើង1.3% ឡើង

1 សម្រាប់កម្ចីច្រើនជាង 10,000ដុល្លារ ដល់ 30,000ដុល្លារ ប្រសិនបើអ្នកបានចុះបញ្ជីប្រាតិភោគលើប្លង់កម្មសិទ្ធិនៅសុរិយោដី អ្នកអាចទទួលបានអត្រាការប្រាក់ទាបបំផុតរហូតដល់ 1.05% ក្នុងមួយខែ!

សេវាបង់ផ្តាច់កម្ចីចាស់

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបំណងបន្ធូរបន្ថយចំនួនសំណងប្រចាំខែទៅឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកនាពេលបច្ចុប្បន្ននោះ ធនាគារABAអាចផ្តល់សេវាទូរទាត់កម្ចីផ្តាច់ទៅស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗបាន។ យើងធ្វើការផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវកម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់ទាបរយៈពេលកម្ចីវែងដើម្បីឲ្យអ្នកអាចសន្សំប្រាក់ និងអាចធ្វើការវិនិយោគបន្ថែមទៅលើអាជីវកម្មដោយសារតែលក្ខខណ្ឌដ៏ប្រសើរ និងមិនស្មុគ្រស្មាញ។

នៅពេលពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកត្រូវបានអនុម័តដោយធនាគារABAហើយអ្នកអាចធ្វើការទូរទាត់ផ្តាច់កម្ចីបច្ចុប្បន្នរួមជាមួយថ្លៃសំណងផ្សេងៗ ហើយអ្នកក៏អាចមានឱកាសដាក់ពាក្យទទួលយកកម្ចីបន្ថែមទៀតដែរ។ មន្រ្តីឥណទានរបស់ធនាគារនឹងយកចិត្តទុកដាក់នូវគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការស្នើសុំឥណទានរបស់អ្នកដើម្បីទូរទាត់កម្ចីផ្តាច់របស់អ្នកពីធនាគារ ឬស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗមកធនាគារABAក្នុងរយៈពេលតែ០1ថ្ងៃ។

លោកអ្នកគ្រាន់តែទាក់ទង ឬអញ្ជើញមកជួបផ្ទាល់ជាមួយមន្រ្តីឥណទានរបស់ធនាគារABA ដើម្បីពិភាក្សាយោបល់ទៅលើសេវាកម្មនេះ។

នេះគឺជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទូទៅដែលយើងតម្រូវឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកមាន៖

 • អ្នកស្នើសុំកម្ចីត្រូវមានអាយុពី 18-65 ឆ្នាំ
 • ជាអាជីវកម្មស្របច្បាប់ (មិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ឬសង្គម) ដែលដំណើរការយ៉ាងតិច6ខែ
 • ការបង់ទូទាត់សងកម្ចីប្រចាំខែ មិនអាចលើសពី 70% នៃប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់អាជីវកម្ម (ប្រាក់ដើម និងការប្រាក់)។
 • ត្រូវមានអចលនទ្រព្យ ប្លង់រឹង/ប្លង់ទន់ (ក្រោមឈ្មោះម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ  ឬតតិយជន) ជាវត្ថុបញ្ចាំ។ ត្រូវមានព័ត៌មានវិជ្ជមានពីការិយាល័យក្រេឌីដនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ខណៈដែលកំពុងផ្តល់សេវាកម្មដល់អតិថិជននានា រួមមានប្រតិបត្តិការផ្តល់ឥណទាន និង ការបើកគណនីបញ្ញើជាមួយធនាគារ ABA ថ្នាក់គ្រប់គ្រងនិងបុគ្គលិក ត្រូវបានហាមឃាត់ទំនាក់ទំនងក្នុងសកម្មភាពមួយចំនួនដូចខាងក្រោមៈ

 1. ប្រតិបត្តិការដោយប្រើគណនីអានាមិក និង ប្រើគណនីជាឈ្មោះប្រឌិត
 2. ក្រុមហ៊ុនដែលមានតែឈ្មោះ (គឺក្រុមហ៊ុនដែលមិនមានដំណើរការពិតប្រាកដ)
 3. បុគ្គល ឬ អង្គភាពណាមួយដែលបានកត់សម្គាល់ក្នុងបញ្ជីរបស់ UN EU និង OFAC
 4. អាជីវកម្ម ឬ អង្គភាពមិនប្រក្រតីណាមួយ ដែលមិនបានចុះបញ្ជីពន្ធ ឫមិនបានបំពេញឯកសារចុះបញ្ជីគ្រប់គ្រាន់ (ឧទាហរណ៏ដូចជា អ្នកផ្តល់ឥណទានឯកជន អាជីវកម្មបូមខ្សាច់...) និង អាជីវកម្មដែលផលិត ឬជូញដូរមិនប្រក្រតី ឬផលិតផលខុសច្បាប់
 5. ផលិត ឬ ជួញដូរ គ្រឿងសព្វាវុធ និង យុទ្ធភណ្ឌ ដែលបានចែងក្នុងសេចក្តីបន្ថែមនៃច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្ម
 6. ផលិត ឬ ជួញដូរ គ្រឿងភេសជ្ជៈដែលមានអាល់កុល1
 7. ផលិត ឬ ជួញដូរថ្នាំជក់1
 8. ល្បែងស៊ីសង កាស៊ីណូ និង សហគ្រាសនានាដែលមានសកម្មភាពដូចគ្នា
 9. ជួញដូរ សត្វព្រៃ ឬ ផលិតផលសត្វព្រៃ និង ផលិតភាពមិនប្រក្រតីដែលស្ថិតក្រោមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីអំពីការជួញដូរដែលនាំឲ្យមានការខូចខាតអន្តរាយ ឬប៉ះពាល់ដល់ជីវិតសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិ(CITES)
 10. ផលិត ឬ ជួញដូរពាក់ពន្ធ័នឹងសម្ភារៈវិទ្យុសកម្ម
 11. ផលិត ឬ ជួញដូរទៅលើសម្ភារៈដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវដង្ហើម
 12. ជួញដូរ ឬ ទិញឧបករណ៏កាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ និង ធ្វើប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មកាប់ព្រៃឈើ
 13. ផលិត ឬ ជួញដូរ ឪសថនានាដែលជាកម្មវត្ថុ ទប់ស្កាត់និងហាមប្រាមជាអន្តរជាតិ ដូចជា សារធាតុធ្វើឲ្យស្រទាប់អូហ្សូនថយចុះ
 14. ផលិត ឬ ជួញដូរ ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ឬ ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ ដែលជាកម្មវត្ថុទប់ស្កាត់ និង ហាមប្រាមជាអន្តរជាតិ
 15. ផលិត ឬ ជួញដូរ ផលិតផលដែលមានផ្ទុកសារធាតុ ប៉ូលីក្លរីន ប៊ីភេនីល ដែលជាក្រុមមានផ្ទុកសារជាតិគីមីពុលកម្រិតខ្ពស់ ភាគច្រើនរកឃើញនៅក្នុងប្រព័ន្ធចម្លងប្រេង ឌីសង់ទ័រ និងកុងតាក់ភ្លើង
 16. ការនេសាទដែលមានគ្មាននិរន្តរភាព ដូចជា ការប្រើសំណាញ់ដែលមានបណ្តោយ 2,5គ.មឡើងទៅហើយបង់ចូលក្នុងតំបន់អភិរក្សបរិស្ថានសមុទ្រ
 17. ផលិត ឬ សកម្មភាពហាមឃាត់ទាំងឡាយណាដែលបង្ករឲ្យមានផលប៉ះពាល់ ឬ ក្នុងទម្រង់ដែលទាញយកផលប្រយោជន៍ពីពលកម្មដោយបង្ខំ ឬ ប៉ះពាល់ដល់កម្លាំងពលកម្មកុមារ
 18. រាល់ប្រភេទនៃការវិនិយោគទាំងឡាយណាដែលទទួលផលចំណេញខ្ពស់ខុសពីធម្មតា (Ponzy ឬ HYIP) ដូចជាសេវាកម្ម Telex-free
 19. ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែនទៅលើសំណល់ និង ផលិតផលពីសំណល់ លុះត្រាតែបានអនុលោមតាមអនុសញ្ញាបាសែល (Basel Convention) និង ស្ថិតក្រោមបទបញ្ញត្តិនានា
 20. សកម្មភាពបំផ្លាញនិងទាញយកផលប្រយោជន៏ពីតំបន់អភិរក្ស ដែលជាតំបន់ដ៏សំខាន់សម្រាប់ទីជម្រកធម្មជាតិ (សូមមើលគេហទំព័រ www.hcvnetwork.org)
 21. សកម្មភាពអាសគ្រាម និង ឬក៏ អំពើពេស្យាចារ
 22. ការរើសអើងជាតិសាសន៍ និង ឬក៏ ការប្រឆាំងនឹងប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយប្រជាធិបតេយ្យ។

លក្ខខណ្ឌទូទៅ និង លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ធនាគារអនឡាញ ត្រូវអនុវត្ត។ ដើម្បីអានឯកសារ PDF នេះ អ្នកត្រូវតែមានកម្មវិធី Adobe Reader