គណនីកាលកំណត់

ធ្វើឲ្យប្រាក់របស់លោកអ្នកបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់លោកអ្នក ហើយដឹងច្បាស់អំពីចំនួនទឹកប្រាក់ ដែលលោកអ្នកនឹងទទួលបាន។ សូមជ្រើសរើសកាលកំណត់ដាក់ប្រាក់បញ្ញើ​រវាងពី 1 ទៅ 36 ខែនៅក្នុងគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ ដើម្បី​ទទួលបានការប្រាក់​ក្នុងអត្រា​ប្រកួតប្រជែង។

អត្រាការប្រាក់(ក្នុងមួយឆ្នាំ)1សម្រាប់ការទូទាត់ចុងគ្រាជាប្រាក់ដុល្លារ

រយៈពេល
(ខែ)
ក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល
10.50%មិនមាន0.50%
31.25%0.75%1.25%
62.50%1.50%2.50%
123.25%2.50%3.25%
243.35%មិនមាន3.35%
363.45%មិនមាន3.45%

អត្រាការប្រាក់(ក្នុងមួយឆ្នាំ)1សម្រាប់ការទូទាត់ចុងគ្រាជាប្រាក់រៀល

រយៈពេល
(ខែ)
ក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល
1 មិនមានមិនមានមិនមាន
3 3.75%0.75%3.75%
6 4.50%1.50%4.50%
12 4.75%2.50%4.75%
24 មិនមានមិនមានមិនមាន
36 មិនមានមិនមានមិនមាន

លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារប្រាក់រៀល
បញ្ញើបឋមអប្បបរមា100 400,000
ការដកប្រាក់2មិនអនុញ្ញាតឲ្យដកប្រាក់ជាផ្នែកៗ
ការដាក់ប្រាក់បន្ថែមបើកគណនីថ្មីសម្រាប់ការដាក់បញ្ញើថ្មី
ជម្រើស​ពេល​ដល់​ថ្ងៃ​កំណត់​ទូទាត់​
 • បន្ត​តែ​ប្រាក់​ដើម​ប៉ុណ្ណោះ
 • បន្ត​ប្រាក់​ដើម​និង​ការ​ប្រាក់
 • បិទ​គណនី​នៅ​ពេល​ដល់​ថ្ងៃ​កំណត់​ទូទាត់
ការទូទាត់ការប្រាក់3
 • ទូទាត់ប្រចាំខែសម្រាប់តែស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ឬ
 • នៅថ្ងៃដល់កាលកំណត់នៃការដាក់ប្រាក់ ឬ
 • នៅពេលស្នើសុំបិទគណនី
ថ្លៃសេវាកម្មសេវាគណនីប្រចាំខែឥតគិតថ្លៃ
ធនាគារតាមអុីនធឺណិតតាមលក្ខខណ្ឌ iBanking
សម្រាប់អាជីវកម្មនៅទីនេះ
លិខិតបញ្ជាក់គណនីបញ្ញើ4ឥតគិតថ្លៃ
បញ្ជាក់សមតុល្យគណនី10ដុល្លារ/40,000រៀល/សន្លឹក
បញ្ជាក់សវនកម្ម10ដុល្លារ/40,000រៀល/ដង
វិធីចូលទៅកាន់គណនី
 • តាមគ្រប់សាខាធនាគារ ABA
 • ធនាគារតាមអុីនធឺណិត
អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម

មិន​គិតថ្លៃ​ចេញ​កាត​ឥណទាន​ថ្មី​ និង​ថែទាំ​ប្រចាំឆ្នាំ​សម្រាប់​ម្ចាស់​គណនី​បង្គោល​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ ដូច​ខាងក្រោម​៖

 • កាត​ឥណទាន​ Mastercard Standard​/​ កាត​ឥណទាន​ Visa Classic​៖​ អតិថិជន​ត្រូវ​រក្សា​សមតុល្យ​បញ្ញើ​ក្នុង​គណនី​ចំនួន​ 3,000​ -​ 5,000​ដុល្លារ​ ធ្វើ​ជា​បញ្ញើ​ធានា​។​ អតិថិជន​អាច​ជ្រើសរើស​កម្រិត​ឥណទាន​ចាប់ពី​ 500​ -​ 4,500​ដុល្លារ​ ឬ​រហូត​ដល់​ 90%​ នៃ​បញ្ញើ​ធានា​។
 • កាត​ Visa Platinum Lite​៖​ អតិថិជន​ត្រូវ​រក្សា​សមតុល្យ​បញ្ញើ​ចំនួន​ 5,001​ ដុល្លារ​ ឬ​លើស​ពី​នេះ​ ធ្វើ​ជា​បញ្ញើ​ធានា​។​ អតិថិជន​អាច​ជ្រើសរើស​កម្រិត​ឥណទាន​ចាប់ពី​ 1,000​ដុល្លារ​ ដល់​ 12,500​ដុល្លារ​ ឬ​ 90%​ នៃ​កម្រិត​ប្រាក់​ធានា​ (​កម្រិត​ណាមួយ​ដែល​ទាប​ជាង​)​។​

លក្ខខណ្ឌ​ទាំងអស់​ត្រូវ​អនុវត្ត​តាម​ឆន្ទានុសិទ្ធិ​របស់​ធនាគារ​ ABA​ ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ជូនដំណឹង​ជា​មុន​។

1 អត្រាការប្រាក់អាចមានការផ្លាស់ប្តូរតាមការសំរេចចិត្តរបស់ធនាគារដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនដល់អតិថិជនឡើយ។
2 លក្ខខណ្ឌ​សម្រាប់​ការ​ដក​មុន​កាលកំណត់​៖​

 • រូបវន្តបុគ្គល​ &​ ក្រុមហ៊ុន​៖​ អត្រា​ការ​ប្រាក់​នៃ​គណនី​បញ្ញើ​សន្សំ​ត្រូវ​អនុវត្ត​។​ សម្រាប់​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​ដែល​ទូទាត់​ការ​ប្រាក់​ប្រចាំខែ​ អតិថិជន​ត្រូវ​ប្រគល់​មក​ធនាគារ​វិញ​នូវ​ការ​ប្រាក់​ដែល​បាន​បង់​ទាំងអស់​រួម​ទាំង​ពន្ធ​កាត់​ទុក​។​
 • គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​៖​ មិន​មាន​ផ្តល់​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ទេ​។​
 • អតិថិជន​ចាំបាច់​ត្រូវ​ប្រគល់​មក​ធនាគារ​វិញ​នូវ​វិញ្ញាបនបត្រ​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​ និង​គ្រឿង​បរិក្ខារ​គណនី​ណាមួយ​។​

3 អត្រាការប្រាក់នឹងត្រូវចែកនឹង 365ថ្ងៃ ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ហើយការប្រាក់ត្រូវបានគិត និងបង្គរទុកប្រចាំថ្ងៃ។
4 ថ្លៃសេវា 5ដុល្លារ/20,000រៀល ត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់ការចេញវិញ្ញាបនបត្រប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ឡើងវិញ។

លោកអ្នកអាច

 • ទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ពីលើប្រាក់របស់លោកអ្នក​សម្រាប់រយៈពេលកំណត់មួយ ដោយពុំមាន ប៉ះពាល់ ដល់​ដំណើរការ​អត្រាការប្រាក់​នៅក្នុងទីផ្សារ។ 
 • មានភាពបត់បែនខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រង​ទាំងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ដែលទទួលបានតាមរយៈការកំណត់​ការណែនាំ​បញ្ជាអចិន្រ្តៃយ៍ដើម្បី (i) បិទតាមកាលកំណត់ (ii) បន្ត​តែប្រាក់ដើមប៉ុណ្ណោះ ឬ (iii) បន្តទាំង​ប្រាក់ដើម និងការប្រាក់។
 • ទទួលបានឥណទាន​ដោយឥតគិតថ្លៃ​សម្រាប់សមតុល្យការប្រាក់អប្បបរមាចំនួន 3,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ​ច្រើនជាងនេះ (ខ និងលក្ខខណ្ឌ​ត្រូវបានអនុវត្ត)។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

ដើម្បីមានសិទ្ធិបើកគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់នៅធនាគារ ABA លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវ៖

 • អនុស្សរណៈ និង លក្ខន្តិកៈ
 • វិញ្ញាបនប័ត្រចុះបញ្ជីពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់នាយកក្រុមហ៊ុន និងម្ចាស់ភាគហ៊ុន (ឯកសារត្រូវនៅមានសុពលភាព)
 • សេចក្តីសម្រចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់ហត្ថលេខីកម្ពុជា និងលិខិតឆ្លងដែនដែលមានទិដ្ឋាការចូលសម្រាប់ហត្ថលេខីបរទេស (ឯកសារត្រូវនៅមានសុពលភាព)
 • បំពេញពាក្យស្នើសុំបើកគណនី
 • ពន្ធប៉ាតង់អាជីវកម្ម (ប្រសិនបើមាន)
 • អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មចេញដោយក្រសួងនិង/ឬអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធ (ប្រសិនបើមាន)
 • លិខិតអនុញ្ញាតចេញពីក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធ (ប្រសិនបើមាន)
 • ឯកសារចុះបញ្ជីផ្សេងៗ (ប្រសិនបើមាន)។

លក្ខខណ្ឌទូទៅ នឹងត្រូវអនុវត្ត។ ដើម្បីអានឯកសារ PDF នេះ អ្នកត្រូវតែមានកម្មវិធី Adobe Reader