គណនីកាលកំណត់

ធ្វើឲ្យប្រាក់របស់លោកអ្នកបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់លោកអ្នក ហើយដឹងច្បាស់អំពីចំនួនទឹកប្រាក់ ដែលលោកអ្នកនឹងទទួលបាន។ សូមជ្រើសរើសកាលកំណត់ដាក់ប្រាក់បញ្ញើ​រវាងពី 1 ទៅ 36 ខែនៅក្នុងគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ ដើម្បី​ទទួលបានការប្រាក់​ក្នុងអត្រា​ប្រកួតប្រជែង។

អត្រាការប្រាក់(ក្នុងមួយឆ្នាំ)1សម្រាប់ការទូទាត់ចុងគ្រាជាប្រាក់ដុល្លារ

រយៈពេល
(ខែ)
ក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល
10.50%-0.50%
31.25%0.75%1.25%
62.50%1.50%2.50%
123.25%2.50%3.25%
243.35%-3.35%
363.45%-3.45%

អត្រាការប្រាក់(ក្នុងមួយឆ្នាំ)1សម្រាប់ការទូទាត់ចុងគ្រាជាប្រាក់រៀល

រយៈពេល
(ខែ)
ក្រុមហ៊ុន ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល
3 2.75% 0.75% 2.75%
6 3.50% 1.50% 3.50%
12 3.75% 2.50% 3.75%

លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារប្រាក់រៀល
បញ្ញើបឋមអប្បបរមា100 400,000
ការដកប្រាក់2មិនអនុញ្ញាតឲ្យដកប្រាក់ជាផ្នែកៗ
ការដាក់ប្រាក់បន្ថែមបើកគណនីថ្មីសម្រាប់ការដាក់បញ្ញើថ្មី
ជម្រើស​ពេល​ដល់​ថ្ងៃ​កំណត់​ទូទាត់​
 • បន្ត​តែ​ប្រាក់​ដើម​ប៉ុណ្ណោះ
 • បន្ត​ប្រាក់​ដើម​និង​ការ​ប្រាក់
 • បិទ​គណនី​នៅ​ពេល​ដល់​ថ្ងៃ​កំណត់​ទូទាត់
ការទូទាត់ការប្រាក់3
 • ទូទាត់ប្រចាំខែសម្រាប់តែស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ឬ
 • នៅថ្ងៃដល់កាលកំណត់នៃការដាក់ប្រាក់ ឬ
 • នៅពេលស្នើសុំបិទគណនី
ថ្លៃសេវាកម្មសេវាគណនីប្រចាំខែឥតគិតថ្លៃ
ធនាគារតាមអុីនធឺណិតតាមលក្ខខណ្ឌ iBanking
សម្រាប់អាជីវកម្មនៅទីនេះ
លិខិតបញ្ជាក់គណនីបញ្ញើ4ឥតគិតថ្លៃ
បញ្ជាក់សមតុល្យគណនី10ដុល្លារ/40,000រៀល/សន្លឹក
បញ្ជាក់សវនកម្ម10ដុល្លារ/40,000រៀល/ដង
វិធីចូលទៅកាន់គណនី
 • តាមគ្រប់សាខាធនាគារ ABA
 • ធនាគារតាមអុីនធឺណិត
អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម

មិន​គិតថ្លៃ​ចេញ​កាត​ឥណទាន​ថ្មី​ និង​ថែទាំ​ប្រចាំឆ្នាំ​សម្រាប់​ម្ចាស់​គណនី​បង្គោល​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ ដូច​ខាងក្រោម​៖

 • កាត​ឥណទាន​ Mastercard Standard​/​ កាត​ឥណទាន​ Visa Classic​៖​ អតិថិជន​ត្រូវ​រក្សា​សមតុល្យ​បញ្ញើ​ក្នុង​គណនី​ចំនួន​ 3,000​ -​ 5,000​ដុល្លារ​ ធ្វើ​ជា​បញ្ញើ​ធានា​។​ អតិថិជន​អាច​ជ្រើសរើស​កម្រិត​ឥណទាន​ចាប់ពី​ 500​ -​ 4,500​ដុល្លារ​ ឬ​រហូត​ដល់​ 90%​ នៃ​បញ្ញើ​ធានា​។
 • កាត​ Visa Platinum Lite​៖​ អតិថិជន​ត្រូវ​រក្សា​សមតុល្យ​បញ្ញើ​ចំនួន​ 5,001​ ដុល្លារ​ ឬ​លើស​ពី​នេះ​ ធ្វើ​ជា​បញ្ញើ​ធានា​។​ អតិថិជន​អាច​ជ្រើសរើស​កម្រិត​ឥណទាន​ចាប់ពី​ 1,000​ដុល្លារ​ ដល់​ 12,500​ដុល្លារ​ ឬ​ 90%​ នៃ​កម្រិត​ប្រាក់​ធានា​ (​កម្រិត​ណាមួយ​ដែល​ទាប​ជាង​)​។​

លក្ខខណ្ឌ​ទាំងអស់​ត្រូវ​អនុវត្ត​តាម​ឆន្ទានុសិទ្ធិ​របស់​ធនាគារ​ ABA​ ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ជូនដំណឹង​ជា​មុន​។

1 អត្រាការប្រាក់អាចមានការផ្លាស់ប្តូរតាមការសំរេចចិត្តរបស់ធនាគារដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនដល់អតិថិជនឡើយ។
2 លក្ខខណ្ឌ​សម្រាប់​ការ​ដក​មុន​កាលកំណត់​៖​

 • រូបវន្តបុគ្គល​ &​ ក្រុមហ៊ុន​៖​ អត្រា​ការ​ប្រាក់​នៃ​គណនី​បញ្ញើ​សន្សំ​ត្រូវ​អនុវត្ត​។​ សម្រាប់​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​ដែល​ទូទាត់​ការ​ប្រាក់​ប្រចាំខែ​ អតិថិជន​ត្រូវ​ប្រគល់​មក​ធនាគារ​វិញ​នូវ​ការ​ប្រាក់​ដែល​បាន​បង់​ទាំងអស់​រួម​ទាំង​ពន្ធ​កាត់​ទុក​។​
 • គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​៖​ មិន​មាន​ផ្តល់​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ទេ​។​
 • អតិថិជន​ចាំបាច់​ត្រូវ​ប្រគល់​មក​ធនាគារ​វិញ​នូវ​វិញ្ញាបនបត្រ​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​ និង​គ្រឿង​បរិក្ខារ​គណនី​ណាមួយ​។​

3 អត្រាការប្រាក់នឹងត្រូវចែកនឹង 365ថ្ងៃ ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ហើយការប្រាក់ត្រូវបានគិត និងបង្គរទុកប្រចាំថ្ងៃ។
4 ថ្លៃសេវា 5ដុល្លារ/20,000រៀល ត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់ការចេញវិញ្ញាបនបត្រប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ឡើងវិញ។

លោកអ្នកអាច

 • ទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ពីលើប្រាក់របស់លោកអ្នក​សម្រាប់រយៈពេលកំណត់មួយ ដោយពុំមាន ប៉ះពាល់ ដល់​ដំណើរការ​អត្រាការប្រាក់​នៅក្នុងទីផ្សារ។ 
 • មានភាពបត់បែនខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រង​ទាំងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ដែលទទួលបានតាមរយៈការកំណត់​ការណែនាំ​បញ្ជាអចិន្រ្តៃយ៍ដើម្បី (i) បិទតាមកាលកំណត់ (ii) បន្ត​តែប្រាក់ដើមប៉ុណ្ណោះ ឬ (iii) បន្តទាំង​ប្រាក់ដើម និងការប្រាក់។
 • ទទួលបានឥណទាន​ដោយឥតគិតថ្លៃ​សម្រាប់សមតុល្យការប្រាក់អប្បបរមាចំនួន 3,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ​ច្រើនជាងនេះ (ខ និងលក្ខខណ្ឌ​ត្រូវបានអនុវត្ត)។

​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​

​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​សម្រាប់​បើក​គណនី​ប​ញ្ជើ​កាលកំណត់​សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន​៖

ឯកសារ​ចាំបាច់​

 • ​អនុស្សរណៈ​ និង​ លក្ខន្តិកៈ​ច្បាប់​ដើម​ និង​ចុង​ក្រោយបង្អស់​ដែល​បាន​ចុះហត្ថលេខា​ដោយ​នាយក​ក្រុមហ៊ុន​។​
 • ​វិញ្ញាបនបត្រ​ចុះបញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​/​សាជីវកម្ម​ដែល​ចេញ​ដោយ​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ ឬ​វិញ្ញាបនបត្រ​ចុះបញ្ជី​ប្រភេទ​ មាន​កូដ​ QR​។​
 • សេចក្តីសម្រេច​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ច្បាប់​ដើម​ក្នុង​ការ​តែងតាំង​ហត្ថលេខី​ និង​អណ​ត្តិ​គណនី​។​
 • ​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ឬ​លិខិតឆ្លងដែន​ច្បាប់​ដើម​របស់​នាយក​ក្រុមហ៊ុន​ និង​ម្ចាស់​ភាគហ៊ុន​។​ +​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ឬ​លិខិតឆ្លងដែន​ច្បាប់​ដើម​របស់​ហត្ថលេខី​ទទួល​សិទ្ធិ​។​
 • ​ពន្ធ​ប៉ាតង់​អាជីវកម្ម​ (​ប្រសិនបើ​មាន​)​។​
 • អាជ្ញាប័ណ្ណ​អាជីវកម្ម​ចេញ​ដោយ​ក្រសួង​និង​/​ឬ​អាជ្ញាធរ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ (​ប្រសិនបើ​មាន​)​។​
 • ​លិខិតអនុញ្ញាត​ចេញពី​ក្រសួង​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ (​ប្រសិនបើ​មាន​)​។​

លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ចាំបាច់​ផ្សេងៗ​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​អនុវត្ត​តាម​៖

 • ត្រូវ​ប្រថាប់ត្រា​ក្រុមហ៊ុន​លើ​សេចក្តីសម្រេច​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ ឬ​ឯកសារ​ពាក់ព័ន្ធ​ផ្សេងៗ​។​
 • ​ហត្ថលេខី​ទទួល​សិទ្ធិ​ចាំបាច់​ត្រូវ​បង្ហាញខ្លួន​នៅ​ធនាគារ​ ឬ​នៅ​ចំពោះ​មុខ​បុគ្គលិក​ធនាគារ​។​

សំគាល់

 • គណនី​សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​៖​ លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​អាច​មាន​ភាព​ខុស​គ្នា​ សូម​ទាក់ទង​សាខា​ធនាគារ​យើងខ្ញុំ​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​។​
 • ​អតិថិជន​ចាំបាច់​ត្រូវ​ឆ្លងកាត់​ដំណើរការ​ទទួលយក​អតិថិជន​របស់​ធនាគារ​មុន​ពេល​បើក​គណនី​។​ 

​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​សម្រាប់​កែប្រែ​គណនី​ប​ញ្ជើ​កាលកំណត់​សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន​៖

​ឯកសារ​ចាំបាច់​

 • ​អនុស្សរណៈ​ និង​ លក្ខន្តិកៈ​ច្បាប់​ដើម​ (​ប្រសិនបើ​មាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​)​។​
 • ​សេចក្តីសម្រេច​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ច្បាប់​ដើម​សម្រាប់​កែប្រែ​គណនី​ (​ប្រសិនបើ​មាន​បន្ថែម​ ដក​ចេញ​ហត្ថលេខី​ ឬ​ផ្លាស់​ប្តូរ​អាណត្តិ​គណនី​)​។​
 • សេចក្តីសម្រេច​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ច្បាប់​ដើម​សម្រាប់​កែប្រែ​សេវា​ធនាគារ​តាម​អ៊ីនធឺណិត​ (​ប្រសិនបើ​មានការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​អ្នកមាន​សិទ្ធិ​ប្រើ​សេវា​ធនាគារ​តាម​អ៊ីនធឺណិត​សម្រាប់​អាជីវកម្ម​)​។​
 • ​វិញ្ញាបនបត្រ​ចុះបញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​/​សាជីវកម្ម​ដែល​ចេញ​ដោយ​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ ឬ​វិញ្ញាបនបត្រ​ចុះបញ្ជី​ប្រភេទ​ មាន​កូដ​ QR​ (​ប្រសិនបើ​មាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​)​។​
 • ​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ឬ​លិខិតឆ្លងដែន​ច្បាប់​ដើម​របស់​នាយក​ក្រុមហ៊ុន​ និង​ម្ចាស់​ភាគហ៊ុន​។​
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ឬ​លិខិតឆ្លងដែន​ច្បាប់​ដើម​របស់​ហត្ថលេខី​ទទួល​សិទ្ធិ​។​

​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ចាំបាច់​ផ្សេងៗ​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​អនុវត្ត​តាម​

 • ​ត្រូវ​ប្រថាប់ត្រា​ក្រុមហ៊ុន​លើ​សេចក្តីសម្រេច​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ ឬ​ឯកសារ​ពាក់ព័ន្ធ​ផ្សេងៗ​។​
 • ហត្ថលេខី​ទទួល​សិទ្ធិ​ចាំបាច់​ត្រូវ​បង្ហាញខ្លួន​នៅ​ធនាគារ​ ឬ​នៅ​ចំពោះ​មុខ​បុគ្គលិក​ធនាគារ​។​
 • កាត​សាជីវកម្ម​ដែល​ជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​ហត្ថលេខី​ដែល​ត្រូវ​បាន​ដក​ចេញ​ ត្រូវ​តែ​ប្រគល់​មក​ធនាគារ​វិញ​។​
 • កាត​សាជីវកម្ម​ដែល​ភ្ជាប់​នឹង​គណនី​ក្រុមហ៊ុន​ ត្រូវ​តែ​ប្រគល់​មក​ធនាគារ​វិញ​ ប្រសិនបើ​អាណត្តិ​គណនី​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទៅ​អ្នក​ផ្សេង​មិនមែន​ “​នរណា​ម្នាក់​ចុះហត្ថលេខា​”​។​

ចំណាំ

 • ​គណនី​សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​៖​ លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​អាច​មាន​ភាព​ខុស​គ្នា​ សូម​ទាក់ទង​សាខា​ធនាគារ​យើងខ្ញុំ​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​។​
 • ​អតិថិជន​ចាំបាច់​ត្រូវ​ឆ្លងកាត់​ដំណើរការ​ទទួលយក​អតិថិជន​របស់​ធនាគារ​មុន​ពេល​កែប្រែ​គណនី​។​