តម្លៃ

ក្រដាសប្រាក់ចំនួនសេវា
50-500 រៀល​រហូត​ដល់ 100,000 រៀលឥតគិតថ្លៃ
លើសពី 100,000 រៀល2% នៃចំនួនអប្ប/សរុប 10,000 រៀល
1000-2000 រៀល​រហូត​ដល់ 1លានរៀលឥតគិតថ្លៃ
លើសពី 1លានរៀល0.20% នៃចំនួនអប្ប/សរុប 10,000 រៀល
5,000 រៀល​រហូត​ដល់ 5លានរៀលឥតគិតថ្លៃ
លើសពី 5លានរៀល0.05% នៃចំនួនអប្ប/សរុប 4,000 រៀល
1,000 រៀលមិនមានឥតគិតថ្លៃ