គណនីចរន្ត PLUS

គណនីចរន្ត PLUS ផ្តល់លទ្ធភាពកាន់តែប្រសើរជូនលោកអ្នកក្នុងការ​ចាប់​ផ្តើមទទួលបានការប្រាក់​ដោយប្រើប្រាស់គណនីចរន្តរបស់អ្នក។ ជាធម្មតា ដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពថ្លៃចំណាយ ក្នុងការ គ្រប់គ្រងប្រាក់​របស់លោកអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ព្រមទាំងនៅបរទេស គណនីចរន្ត​ plus ផ្តល់កម្រិតងាយស្រួលលើសគេប្រកបដោយប្រសិទ្ធ ផល​ដ៏គួរឲ្យ​រីករាយ។

អត្រាការប្រាក់(ក្នុងមួយឆ្នាំ)1

សមតុល្យប្រចាំថ្ងៃក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល
≤ 5,000ដុល្លារ0.15%0.15%0.15%
> 5,000ដុល្លារ0.25%0.25% 0.25%
≤ 20លានរៀល0.50%0.50%0.50%
> 20លានរៀល1.00%1.00%1.00%

លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារប្រាក់រៀល
ប្រាក់បញ្ញើដំបូង
  ឯកត្តជន/ក្រុមហ៊ុន5002លាន
  រដ្ឋាភិបាល5002លាន
  ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ50,000200លាន
សមតុល្យបន្តអប្បបរមា
  ឯកត្តជន/ក្រុមហ៊ុន5002លាន
  រដ្ឋាភិបាល5002លាន
  ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ1,000400,000
ការដកប្រាក់2អនុញ្ញាតឲ្យដកប្រាក់គ្មានដែនកំណត់ទម្រង់ជាសាច់ប្រាក់ ឬមិនមែនជាសាច់ប្រាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតគ្រប់ពេល និងក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ណាមួយ តាមលក្ខខណ្ឌនៃសមតុល្យបន្តអប្បបរមាដែលបានរក្សាទុកក្នុងគណនី
ក្រដាសប្រាក់​ទទួលយក3ទទួលយក​ក្រដាសប្រាក់​រៀល​ត្រឹមត្រូវ​គ្រប់​ប្រភេទ​តាម​ការ​គិតថ្លៃ​ត្រូវ​អនុវត្ត​មួយ​ចំនួន
ការទូទាត់ការប្រាក់ប្រចាំត្រីមាស (ត្រីមាសនៃឆ្នាំ) ឬនៅពេល​បិទគណនី
បិទគណនី4សម្រាប់ការបិទគណនីក្នុងអំឡុងពេល 3ខែ ចាប់ពីថ្ងៃដែលបានបើកគណនី នឹងត្រូវគិតថ្លៃសេវាចំនួន 20ដុល្លារ ឬ 80,000រៀល
ការដាក់ប្រាក់បន្ថែមអាចដាក់បានដោយគ្មានកំណត់ និងបានគ្រប់ពេលវេលាជាសាច់ប្រាក់ ឬមិនមែនជាសាច់ប្រាក់
ថ្លៃសេវាសេវាគណនីប្រចាំខែឥតគិតថ្លៃ
សៀវភៅមូលប្បទានបត្រ510ដុល្លារ/40,000រៀល/ក្បាល
ធនាគារតាមអុីនធឺណិតតាមលក្ខខណ្ឌ iBanking សម្រាប់អាជីវកម្ម នៅទីនេះ
គណនីមិនមានសកម្មភាព610ដុល្លារ/40,000 រៀល/ឆ្នាំ
បញ្ជាក់សមតុល្យគណនី10ដុល្លារ/40,000 រៀល/សន្លឹក
ការបញ្ជាក់សវនកម្ម10ដុល្លារ/40,000រៀល/ម្តង
មូលប្បទានបត្រ Nostro ឬ Banker 10ដុល្លារ/40,000រៀល/មូលប្បទានបត្រ
វិធីចូលទៅកាន់គណនី
 • គ្រប់សាខាធនាគារ ABA
 • តាម iBanking សម្រាប់អាជីវកម្ម
អត្ថប្រយោជន៍

មិន​គិតថ្លៃ​ចេញ​កាត​ឥណទាន​ថ្មី​ និង​ថែទាំ​ប្រចាំឆ្នាំ​សម្រាប់​ម្ចាស់​គណនី​បង្គោល​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ ដូច​ខាងក្រោម​៖

 • កាត​ឥណទាន​ Mastercard Standard​/​ កាត​ឥណទាន Visa Classic ​​៖​ អតិថិជន​ត្រូវ​រក្សា​សមតុល្យ​បញ្ញើ​ក្នុង​គណនី​ចំនួន​ 3,000​ -​ 5,000​ដុល្លារ​ ធ្វើ​ជា​បញ្ញើ​ធានា​។​ អតិថិជន​អាច​ជ្រើសរើស​កម្រិត​ឥណទាន​ចាប់ពី​ 500​ -​ 4,500​ដុល្លារ​ ឬ​រហូត​ដល់​ 90%​ នៃ​បញ្ញើ​ធានា​។​ 
 • កាត​ Visa Platinum Lite ​៖​ អតិថិជន​ត្រូវ​រក្សា​សមតុល្យ​បញ្ញើ​ចំនួន​ 5,001​ដុល្លារ​ ឬ​លើស​ពី​នេះ​ ធ្វើ​ជា​បញ្ញើ​ធានា​។​ អតិថិជន​អាច​ជ្រើសរើស​កម្រិត​ឥណទាន​ចាប់ពី​ 1,000​ ដុល្លារ​ ដល់​ 12,500​ដុល្លារ​ ឬ​ 90%​ នៃ​កម្រិត​ប្រាក់​ធានា​ (​កម្រិត​ណាមួយ​ដែល​ទាប​ជាង​)​។​

លក្ខខណ្ឌ​ទាំងអស់​ត្រូវ​អនុវត្ត​តាម​ឆន្ទានុសិទ្ធិ​របស់​ធនាគារ​ ABA​ ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ជូនដំណឹង​ជា​មុន​។

1 អត្រាការប្រាក់នឹងត្រូវចែកនឹង 365ថ្ងៃ ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ហើយការប្រាក់ត្រូវបានគិត និងបង្គរទុកប្រចាំថ្ងៃ។
2 ថ្លៃ​សេវា​ 0.10%​ ឬ​តិច​បំផុត​ 1​ ដុល្លារ​ (​ជ្រើស​យក​ចំនួន​ដែល​ច្រើន​ជាង​)​ ត្រូវ​អនុវត្ត​សម្រាប់​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​លើស​កម្រិត​កំណត់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ 30,000​ ដុល្លារ​ សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​សាច់ប្រាក់​ ទាំង​ដាក់​ ឬ​ដក​តាម​រយៈ​ប្រតិបត្តិការ​ឆ្លង​សាខា​។​
3 ថ្លៃសេវាត្រូវបានអនុវត្តទៅលើប្រភេទនៃកំណត់សម្គាល់ផ្សេងៗគ្នា ចុចទីនេះ
4 អតិថិជន​ត្រូវ​ប្រគល់​សៀវភៅ​ធនាគារ​ និង​កាត​ បរិក្ខារ​គណនី​ដែល​បាន​ប្រគល់​ជូន​នានា​ជូន​ធនាគារ​វិញ​។​
5 ការដកសាច់ប្រាក់ត្រូវបានដកចេញដោយផ្អែកលើមូលប្បទានប័ត្រដែលចេញ។
6 
ប្រព័ន្ធ​នឹង​គិតថ្លៃ​ 10​ ដុល្លារ​ ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ ប្រសិនបើ​គណនី​មិន​ប្រតិបត្តិការ​រយៈពេល​ 12​ ខែ​ ឬ​លើស​ពី​នេះ​។​

 អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម៖

ទន្ទឹមនឹងអត្រាការប្រាក់ អ្នកនឹងទទួលបានមុខងារពិសេសបន្ថែមមាន៖

1 មិនគិតថ្លៃ សម្រាប់តែ SMS លេខកូដសម្ងាត់ប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់ឧបករណ៍បង្កើតកូដសម្ងាត់ (CryptoCalculator) មួយគ្រឿង មានតម្លៃ 25ដុល្លារ។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

ដើម្បីមានសិទ្ធិបើកគណនីចរន្ត "Plus" នៅធនាគារ ABA លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវ៖

 • អនុស្សរណៈ និង លក្ខន្តិកៈ
 • វិញ្ញាបនប័ត្រចុះបញ្ជីពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់នាយកក្រុមហ៊ុន និងម្ចាស់ភាគហ៊ុន (ឯកសារត្រូវនៅមានសុពលភាព)
 • សេចក្តីសម្រចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់ហត្ថលេខីកម្ពុជា និងលិខិតឆ្លងដែនដែលមានទិដ្ឋាការចូលសម្រាប់ហត្ថលេខីបរទេស (ឯកសារត្រូវនៅមានសុពលភាព)
 • បំពេញពាក្យស្នើសុំបើកគណនី
 • ពន្ធប៉ាតង់អាជីវកម្ម (ប្រសិនបើមាន)
 • អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មចេញដោយក្រសួងនិង/ឬអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធ (ប្រសិនបើមាន)
 • លិខិតអនុញ្ញាតចេញពីក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធ (ប្រសិនបើមាន)
 • ឯកសារចុះបញ្ជីផ្សេងៗ (ប្រសិនបើមាន)។

លក្ខខណ្ឌទូទៅ នឹងត្រូវអនុវត្ត។ ដើម្បីអានឯកសារ PDF នេះ អ្នកត្រូវតែមានកម្មវិធី Adobe Reader