ការវាយតម្លៃឥណទាន

Standard​ &​ Poor’s​ (S&P)​ Global​ Ratings
ចំណាត់ថ្នាក់រយៈពេលខ្លី៖ B
ចំណាត់ថ្នាក់រយៈពេលវែង៖ B
ទស្សនវិស័យ៖ ​វិជ្ជមាន​
កាលបរិច្ឆេទ៖ 14 កក្កដា 2017
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព:27 វិច្ឆិកា 2018
សេចក្តីប្រកាស ព័ត៌មានផ្លូវការ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមដែលលោកអ្នកត្រូវការ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ IR(at)ababank.com