ការវាយតម្លៃឥណទាន

Standard​ &​ Poor’s​ (S&P)​ Global​ Ratings
ចំណាត់ថ្នាក់រយៈពេលខ្លី៖ B
ចំណាត់ថ្នាក់រយៈពេលវែង៖ B
ស្ថានភាព៖ ​វិជ្ជមាន​
កាលបរិច្ឆេទ៖ 14 កក្កដា 2017
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព:27 វិច្ឆិកា 2018
សេចក្តីប្រកាស ព័ត៌មានផ្លូវការ

Dagong Global Credit Rating (Hong Kong) Co., Ltd
ចំណាត់ថ្នាក់រយៈពេលវែង៖ B+
ស្ថានភាព៖ ស្ថិរភាព
កាលបរិច្ឆេទ៖ 29 ឧសភា 2017
សេចក្តីប្រកាស ព័ត៌មានផ្លូវការ

សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង៖
លោក Zhiger Atchabarov
នាយកប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
zhiger(at)ababank.com