សាវតាធនាគារ

សាវតាធនាគារ នឹងផ្តល់ដល់អ្នកនូវព័ត៌មានស្តីអំពី រចនាសម្ព័ន្ធ សកម្មភាពសំខាន់ៗ ផលិតផលនិង សេវាកម្មនានា បណ្តាញសាខា ព្រមទាំង ព័ត៌មានដ៏មានប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀត។ សូមរីករាយទាក់ទងមកយើងខ្ញុំប្រសិនបើមានចំងល់ឫត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមអំពីធនាគារ ABA។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ស្វែងយល់បន្ថែមពី របាយការណ៏ប្រចាំឆ្នាំ ឫ របាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុ សូមចូលទស្សនាទំព័រ របាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុ