ចុះថ្លៃ 2 ដុល្លារភ្លាមៗ រាល់ការទិញ ជាមួយកាត ABA Visa

03/Nov/2022

ខែក្ដៅដល់ល្មម! ប្រសិនបើអ្នកចង់នៅក្នុងម្លប់ អត់ចង់ត្រូវកម្ដៅថ្ងៃ សូមកម្មង់អាហារ និងភេសជ្ជៈតាមអ៊េប Nham 24 ដើម្បីបានការចុះថ្លៃ 2 ដុល្លារភ្លាមៗ ដោយគ្រាន់តែកុម្មង់ចាប់ពី 6 ដុល្លារ ហើយទូទាត់ជាមួយកាត ABA Visa ពីថ្ងៃទី 27 ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023។ ប្រូម៉ូសិននេះ ផ្ដល់ជូនពីថ្ងៃនេះ រហូតអស់ថវិកាកំណត់ប៉ុណ្ណោះ អញ្ចឹងសូមរួសរាន់ឡើង!

មិនទាន់មានកាត ABA Visa? ដឹងអំពីរបៀបបើកកាត ប្លាស្ទិកកាតនិម្មិត Visa តាមកម្មវិធី ABA Mobile របស់អ្នក។

រយៈពេលប្រូម៉ូសិន៖ ថ្ងៃទី 27 ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023 (រួមបញ្ចូលថ្ងៃទាំងពីរ ឬរហូតអស់ថវិកាកំណត់)។

ប្រូម៉ូសិននេះ ត្រូវបានបញ្ចប់នៅត្រឹមព្រឹក​ ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 ដោយសារដល់ថវិកាកំណត់។

ខ និងលក្ខខណ្ឌ

  • ប្រូម៉ូសិននេះ ផ្ដល់ជូនសម្រាប់ម្ចាស់កាត ABA Visa ទាំងកាតប្លាស្ទិក និងកាតនិម្មិត។
  • ចុះថ្លៃជូន 2 ដុល្លារភ្លាមៗ ពេលអ្នកកុម្មង់ចាប់ពី 6 ដុល្លារ ជាមួយកាត ABA Visa របស់អ្នក។
  • ការបញ្ចុះតម្លៃ នឹងត្រូវបានបង្ហាញដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅអេក្រង់ទូទាត់របស់កម្មវិធី Nham24 នៅពេលអ្នកកម្មង់ចាប់ពី 6 ដុល្លារក្នុងមួយលើក (មិនគិតអាករលើតម្លៃបន្ថែម និងថ្លៃដឹក) ហើយទូទាត់ជាមួយកាត ABA Visa។
  • កាត ABA Visa ត្រូវតែដាក់ primary/default ជាមធ្យោបាយទូទាត់នៅលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទ Nham 24 ដើម្បីបានប្រូម៉ូសិនចុះថ្លៃភ្លាមៗនេះ។
  • ការបញ្ចុះតម្លៃនេះ ផ្ដល់ជូនមានកំណត់សម្រាប់តែការកុម្មង់តាមលក្ខខណ្ឌចំនួន 27,500 លើកប៉ុណ្ណោះ ហើយផ្អែកតាមគោលការណ៍ “មកមុន បានមុន”។
  • មិនកំណត់ចំនួនកម្មង់ប្រចាំថ្ងៃរបស់អតិថិជនឡើយ។
  • ធនាគារ ABA, Visa និង Nham24 រក្សាសិទ្ធិតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរ ឬកែប្រែលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រូម៉ូសិននេះដោយមិនជម្រាបដំណឹងជាមុនឡើយ។
  • ការសម្រេចចិត្តរបស់ធនាគារ ABA, Visa និង Nham24 អំពីបញ្ហាណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រូម៉ូសិន នេះ គឺជាការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយ ហើយមិនមានការឆ្លើយឆ្លងណាមួយផ្សេងទៀតឡើយ។