ចុះថ្លៃ 4,000 រៀល ពេលបង់ថ្លៃអាហារពី Grab តាមកាត ABA Mastercard

03/Dec/2022

ABA និង Grab មានសេចក្ដីរីករាយ សូមផ្ដល់ប្រូម៉ូសិនដ៏ពិសេសជូនម្ចាស់កាត Mastercard ទាំងអស់ លើថ្លៃកម្មង់អាហារ។ បានការចុះថ្លៃ 4,000 រៀល រហូតដល់ 5 ដង ពេលអ្នកទូទាត់ជាមួយកាត ABA Mastercard ហើយប្រើប្រូម៉ូកូដ “MAKH” ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមីនា ឆ្នាំ2023។

មិនទាន់មានកាត ABA Mastercard? សូមមើលពីរបៀបបើកកាត Mastercard និម្មិតប្លាស្ទិក ផ្ទាល់តាមកម្មវិធី ABA Mobile។

រយៈពេលប្រូម៉ូសិន៖ ពីថ្ងៃទី 16 ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមីនា ឆ្នាំ2023 ( រួមបញ្ចូលថ្ងៃទាំងពីរ ឬរហូតដល់ថវិកាកំណត់)។

ខ និងលក្ខខណ្ឌ

  • ប្រូម៉ូសិននេះ ផ្ដល់ជូនសម្រាប់ម្ចាស់កាត ABA Mastercard ទាំងកាតប្លាស្ទិក និងកាតនិម្មិត។
  • បានការចុះថ្លៃ 4,000 រៀល ពេលកម្មង់អាហារតាម GrabFood អស់ចាប់ពី 12,000 រៀល ហើយទូទាត់ជាមួយកាត ABA Mastercard។
  • ប្រូម៉ូសិននេះ អនុវត្តចំពោះ GrabFood ប៉ុណ្ណោះ។
  • ការបញ្ចុះតម្លៃ នឹងបង្ហាញនៅអេក្រង់ទូទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ម្ចាស់កាត ABA Mastercard ម្នាក់ អាចប្រើប្រូម៉ូកូដនេះ ដើម្បីបានការបញ្ចុះតម្លៃប្រាំ (5) ដង លើ GrabFood ក្នុងអំឡុងពេលប្រូម៉ូសិន។
  • ធនាគារ ABA, Mastercard និង Grab រក្សាសិទ្ធិតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរ ឬកែប្រែលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រូម៉ូសិននេះដោយមិនជម្រាបដំណឹងជាមុនឡើយ។
  • ការសម្រេចចិត្តរបស់ធនាគារ ABA, Mastercard និង Grab អំពីបញ្ហាណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រូម៉ូសិននេះ គឺជាការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយ ហើយមិនមានការឆ្លើយឆ្លងណាមួយផ្សេងទៀតឡើយ។