សេវាកម្មអាទិភាព

ជាក់ស្តែង គោលបំណងពិតនៃការចូលមើលគណនីរបស់លោកអ្នក គឺការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក។ លោកអ្នកនឹងយល់ថា ប្រធានគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងមានការព្រួយបារម្ភទាំងស្រុង ដើម្បីឲ្យប្រាកដថា លោកអ្នក​ទទួលបាន​លក្ខខណ្ឌផលិតផល និង​សេវា “គយដែលបានកែសម្រួល” សម្រាប់លក្ខខណ្ឌតម្រូវជាក់លាក់។

អង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់ណាត់​ជួបឯកជនមួយក្នុងចំណោមបន្ទប់ទាំងប្រាំរបស់ធនាគារយើងខ្ញុំ លោកអ្នក និងទីប្រឹក្សា ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលខ្ពស់​របស់លោកអ្នក​ដែលនឹង​បញ្ជាក់ យ៉ាងច្បាស់អំពីភាពស្មុគស្មាញ នៃការចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុ​នោះ អាចពិភាក្សាគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់​អំពីលិខិតូបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិការ​រូបិយប័ណ្ណ​ដោយរក្សាការសម្ងាត់បំផុត។

លើសពីនេះទៀត លោក​អ្នកនឹងទទួលបានបន្ថែមលើការចំណាយនូវ៖ ​

  • អត្រាការប្រាក់ដែលចង់បានលើ​ប្រាក់បញ្ញើ​ ឥណទាន ​ព្រមទាំងកម្រៃ​ពាណិជ្ជកម្ម​និង ហិរញ្ញវត្ថុ
  • ​តម្លៃឯកសិទ្ធិ​លើការ​ផ្ទេរប្រាក់​ក្នុងស្រុក និង​អន្តរជាតិផងដែរ។
  • គុណសម្បត្តិវិសេស​ផ្សេងទៀតរួមមាន៖
  • ​មានការបង្កើនម៉ោងធ្វើការរបស់​ធនាគារ
  • ​បង្កើន​ឯកសិទ្ធិដល់ការដកប្រាក់​រហូតដល់​ទៅ $9,000 ពី​ម៉ាស៊ីន ATM (​អាទិភាពនេះ​ផ្តល់​ជូនសម្រាប់តែអតិថិជនដែលមានអាទិភាពពិសេស​របស់យើងតែប៉ុណ្ណោះ​) ។

បន្ថែមជូន​

  • ​សៀវភៅ​មូលប្បទានប័ត្រ
  • ​វិញ្ញាបនប័ត្រ​សមតុល្យ​សម្រាប់តម្រូវការ​អាជីវកម្ម​
  • ​ផ្តល់សេវាផ្ទេរប្រាក់ធនាគារតាមអុីនធឺណិតកម្រិត​ខ្ពស់

លើសពីនេះទៀត យើងបានព្យាយាមបង្កើតទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនដែលហួសពីទំនាក់ទំនង អាជីវកម្ម ទៅកាន់ អតិថិជនម្នាក់ៗ តាមរយៈការរំឮកនូវរាល់ថ្ងៃពិសេសៗរបស់លោកអ្នក ជាមួយនឹងការជូន អំណោយដ៏សម្រិតសម្រាំងយ៉ាងពិសេស។

ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បាននោះ លោកអ្នកអាចបន្តអត្ថប្រយោជន៍សេវាធនាគារអាទិភាពរបស់ ធនាគារ ABA សម្រាប់សមាជិក​ដែលបានចាត់តាំងនៃគ្រួសាររបស់លោកអ្នក​ ដើម្បីឲ្យគាត់អាច ទទួលបានសមាជិកភាពក្រុមពិសេសនេះ។