ជាធម្មតា សមាជិកសេវាធនាគារអាទិភាពរបស់ធនាគារ ABA ត្រូវបានកំហិត។ លក្ខខណ្ឌតម្រូវចូលជាសមាជិក​ធានាថាមានតែអតិថិជនមួយចំនួនតូចដែលវិសេសលើសគេប៉ុណ្ណោះដែលអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នេះ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេលចូលជាសមាជិកបានជោគជ័យហើយនោះ លោកអ្នកនឹងស្ថិតនៅក្នុង ពិភពថ្មីមួយដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍វិសេសលើសគេ។

កញ្ចប់សេវាធនាគារអាទិភាព – លក្ខណៈទូទៅ និងអត្ថប្រយោជន៍

លក្ខណៈទូទៅគណនីអាទិភាព របស់ ABA (USD)សេវាអាទិភាពរបស់ ABA និងតម្លៃសេវាកម្ម (USD)
សមតុល្យបើកអប្បបរមា1,000,000500,000
សមតុល្យបន្តអប្បបរមា1,000,000500,000
បញ្ញើសរុបជាមួយធនាគារ ABA11,000,000500,000
ថ្លៃសេវាជាសមាជិកភាពប្រចាំឆ្នាំ2ឥតគិតថ្លៃ300

1 សមតុល្យរក្សាទុក៖ $1,000,000 សម្រាប់បញ្ញើសរុបដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាពិសេសដោយឥតគិតថ្លៃ។
2 ដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាអាទិភាពដោយពុំមានសមតុល្យរក្សាទុក ត្រូវបង់ថ្លៃសេវា $300 ក្នុងមួយឆ្នាំ។

ការបំពេញបន្ថែមសម្រាប់អ្នកកាន់គណនីអាទិភាពរបស់ ABA​៖

  • ប័ណ្ណ Visa Debit Platinum