ព័ត៌មាន ថ្មីៗ

ផលិតផលថ្មីៗ

PayWay Mobile

PayWay Mobile

របៀបទូទាត់ប្រាក់អាជីវកម្មរបស់អ្នក នឹងផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុង ជាមួយកម្មវិធីនេះ!

អត្រាប្តូរប្រាក់​​

​មើល​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​របស់​រូបិយប័ណ្ណ​ផ្សេងៗ​

​មើល​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​របស់​រូបិយប័ណ្ណ​ផ្សេងៗ​

ត្រង់នេះ អ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ ពីអត្រាប្ដូរប្រាក់ផ្លាស់ប្ដូរចុងក្រោយពីធនាគារ ABA