សួស្តីឆ្នាំថ្មី ២០១៥/ Happy Khmer New Year 2015!

សួស្តីឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែ
ព.ស.២៥៥៩ (គ.ស.២០១៥)
សូមសិរីសួស្តី ជ័យមង្គល វិបុលសុខមហាប្រសើរ កើតមានដល់អ្នកនិងក្រុមគ្រួសារ ជានិច្ចនិរន្តរ៍ពេញមួយឆ្នាំ!
ធនាគារABA

---

Happy Khmer New Year
The Year of the Goat B.E. 2559 (C.E. 2015)
Wishing you and your family success and prosperity all throughout the year!
ABA Bank