រីករាយថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិន ឆ្នាំ2016! / Happy Chinese New Year 2016!

រីករាយថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិន ឆ្នាំ2016!
សូមជូនពរលោកអ្នកជួបតែសំណាងល្អ សុខភាពល្អ និងរកស៊ីមានបានពេញមួយឆ្នាំ!

ធនាគារABA

-----

Happy Chinese New Year 2016!
Best wishes for the holidays and happiness throughout the New Year.

ABA Bank